Dovednosti postav

Tato kapitola je pokračováním kapitoly Charakteristika postav, kde byly probrány jednotlivé vlastnosti postav a jejich herní projevy. Začneme obvyklým způsobem a zopakujeme si, co to vlastně dovednosti jsou.

Dovednosti jsou charakteristiky postavy, které se každá postava musí nejprve naučit. Obvykle se jim také říká skilly. V průběhu svého života si je pak postava může zvyšovat a vylepšovat výcvikem u učitelů dovedností a může tak v nich dosáhnout vyšší odbornosti. Ke zvyšování a k výcviku dovedností se využívají dovednostní body získané základním výcvikem. Obecně se dovednosti dělí na bojové, magické a ostatní. Schopnost naučit se určitou dovednost je primárně závislá na povolání, stejně tak i schopnost dosáhnout vyšších odborností. Vyjímkou je šestý díl, kde platí, že pokud se postava může dovednost naučit, pak v ní může automaticky dosáhnout mistrovské úrovně. Schopnost dosáhnout vyšší odbornosti může být limitována i předem danou velikostí určité primární vlastnosti, např. posilování je sdruženo s odolností. Obráceně neplatí, že by dovednosti ovlivňovaly primání vlastnosti postav, ale mohou mít vliv na sekundární vlastnosti.

Nyní víme, že dovednost je naučená vlastnost a zbývá se tedy dozvědět, kde se je postavy mohou naučit. To je odvislé od konkrétního dílu Might and Magic a neexistuje pro to jednotné pravidlo. V VI díle se učí v příslušném cechu nebo gildě (magické dovednosti), v VII a VIII díle to jsou obchody, chrámy a cechy a nakonec v IX díle se dovednosti učí z knih vědění. Jednotný zůstal jen systém zvyšování odbornosti. V každém díle existují učitelé, kteří za příslušný poplatek a po investici odpovídajícího množství zkušenostních bodů úroveň dovednosti zvýší.

Úrovně opět rozeznáváme podle dílu série. V šestém díle existují tři stupně - normální, expertní a mistrovská. V ostatních dílech k tomu pak přibyla úroveň velmistrovská. Jednotlivé úrovně nelze přeskakovat, postava se je musí učit postupně. Normální úroveň získává postava automaticky, jakmile se danou dovednost naučí a zároveň do ní dostane 1 dovednostní bod (hodnota dovednosti je pak jedna neboli též velikosti dovednosti je jeden bod). Pokud to dané povolání umožňuje, je po dosažení 4 bodů v dovednosti postava připravena k vytrénování na expertní úroveň, po dosažení 7 bodů pak na mistrovskou úroveň a po dosažení 10 bodů na velmistrovskou úroveň. V šestém díle je to vzhledem k menšímu množství odborností odlišné. Zůstává stejný bodový počet pro expertní úroveň, ale pro mistrovskou úroveň je třeba 8 bodů pro dovednosti se zbraněmi, 10 pro dovednosti se zbrojemi a štítem, 12 bodů pro magie a 7 bodů pro ostatní dovednosti.

I když postava nebude moci dosáhnout vyšší odbornosti, nemusí být investice dovednostních bodů do ní ztrátou. Vyšší počet bodů v dovednosti zvyšuje sílu efektu dané dovednosti, takže např. postava s 10 body v meči bude způsobovat větší zranění, než postava se 3 body. Ovšem neni vhodné dovednostními body plýtvat, protože bodové ohodnocení dovedností se řídí poměrně nepříjemným pravidlem.

Velikost dovednosti (body dovednosti) nejsou totiž v přímé úměře k investovaným dovednostním bodům. Ke zvýšení hodnoty dovednosti o jedna totiž potřebujete stejný počet dovednostních bodů, jako je velikost následující hodnoty. Např. pokud máme v dovednosti meč 1 bod a chceme dovednost zvýšit na 2 body, musíme do ní investovat 2 dovednostní body. Ze 2 bodů na 3 to budou 3 dovednostní body atd. K dosažení 4 bodů pro expertní úroveň tedy musíme celkem investovat 9 dovednostních bodů, což neni zrovna málo. V případě vyšších odborností už to pak citelně poznáme. Rozhodně se tedy nevyplácí tvořit univerzální postavy, ale je lepší postavy co nejvíce specializovat, hlavně z počátku hry, aby mohli ze svých dovedností vytěžit maximum a to pokud možno co nejrychleji. Kdybychom dovednostními body plýtvaly, budeme muset dosáhnout vyšších levelů, abychom získaly dostatek dovednostních bodů. Každou dovednosti lze zvýšit maximálně do hodnoty cca 63.

Následující tabulka ukazuje závislost velikosti hodnoty dovednosti na množství investovaných dovednostních bodů. Poslední sloupec říká, kolik bylo celkem investováno dovednostních bodů pro dosažení hodnoty bodů dovednosti z prvního sloupce. Tabulku jsem rozepsal jen do velikosti 20, což osobně považuji za rozumné maximum pro investici dovednostních bodů (15 bodů je optimum).

hodnota dovednosti ke zvýšení na následující hodnotu je třeba investovat dovednostních bodů celkový počet investovaných dovednostních bodů pro danou hodnotu
1 2 0 *)
2 3 2
3 4 5
4 5 9
5 6 14
6 7 20
7 8 27
8 9 35
9 10 44
10 11 54
11 12 65
12 13 77
13 14 90
14 15 104
15 16 119
16 17 135
17 18 152
18 19 170
19 20 189
20 21 209

*) k naučení dovednosti neni třeba investovat žádné dovednostní body

Jak už jsem uvedl, dovednosti mohou do značné míry ovlivňovat některé sekundární vlastnosti. Patří sem zejména dovednosti se zbraněmi, které se přičítají k útočnému bonusu, dovednosti se zbrojemi, které se přičítají k třídě zbroje a pak zejména dovednosti vzdělávání, posilování a meditace.

U zmíněných dovedností obecně platí, že hodnota dovednosti se na normální úrovni přičítá k dané sekundární vlastnosti. Např. hodnota dovednosti zbroje 10 přidá 9 bodů do třídy zbroje navíc. Jak se budou projevovat vyšší odbornosti v dané dovednosti už závisí opět na daném díle ságy. Na expertní úrovni se třeba může snížit doba na zotavení z použití zbroje, na mistrovské úrovni se pak do třídy zbroje přidá trojnásobný počet bodů a na velmistrovské úrovni pětinásobný počet bodů.

O vlivech řady dovedností se dočtete v příslušných kapitolách Dovednosti v každé sekci příslušného dílu (viz. VI, VII, VIII a IX). Nemá proto smysl většinu z nich zde nějak rozebírat. Zaměřím se pouze na tři zmíněné vybrané dovednosti - vzdělávání, posilování a meditaci.

Vliv vzdělávání je sice zmíněn u každého dílu zvláště, ale nakonec jsem se rozhodl se o této dovednosti rozepsat i zde. Přeci jen její využití nemusí být všem tak zřejmé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vzdělávání velmi výrazně ovlivňuje množství získaných zkušeností (zkušenostních bodů)) a tím i nepřímo množství získaných dovednostních bodů, protože vaše postavy budou moci častěji trénovat. Největší význam to má v šestém díle, protože mistry ve vzdělávání mohou být všechna povolání. Jakmile splníte zadaný úkol nebo porazíte nějakou nestvůru, získá vaše družina určitý počet zkušeností (experience), které se rovnoměrně rozdělí mezi všechny postavy družiny. Pokud některá z postav ovládá dovednost vzdělávání, dokáže ke svému podílu zkušenosti získat ještě nějaké další zkušenostní body navíc. O tom, kolik to bude rozhoduje velikost dovednosti a dosažená úroveň odbornosti.

Pro výpočet získaného celkového množství zkušeností existují výpočtové vzorce, ovšem jako obvykle je zde rozdíl mezi devátým dílem a díly staršími. Nevím, jestli se jedná o záměr nebo někde došlo k chybě, protože pokud si budete pročítat popis vzdělávání u jednotlivých dílů, zjistíte, že je ve všech případech podobný. Postava s dovedností vzdělávání získává bonus 9% ze získaných zkušeností plus 1% za každý bod dovednosti (v případě devátého dílu se nehovoří o konkrétní hodnotě procent). Expert pak příslušný bonus zdvojnásobí, mistr ztrojnásobí a velmistr získá pětinásobný bonus. V následujících vzorcích ZB představuje zkušenostní body a BD body dovednosti.

Pro VI-VIII díl platí:

Normální úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,019)

Expertní úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,029)

Mistrovská úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,039)

Velmistrovská úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,059)

Pro IX díl platí:

Normální úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,01)

Expertní úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,02)

Mistrovská úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,03)

Velmistrovská úroveň: celková ZB = ZB + (ZB x BD x 0,05)

Jako příklad si uvedeme mága z devátého dílu s 10 body v dovednosti vzdělávání. Pokud získá 100 zkušenostních bodů, pak na normální úrovni bude mít celkem 110 zkušenostních bodů, na expertní úrovni 120 zkušenostních bodů, na mistrovské úrovni 130 zkušenostních bodů a na velmistrovské úrovni by měl dostat celkem 150 zkušenostních bodů, tedy o celou polovinu bodů více. Naproti tomu stejný mág z osmého dílu získá zkušenostních bodů více. Ještě musím říci jednu důležitou věc. Při výpočtech obvykle nebudete dostávat celá čísla, ale spíše budete mít výsledky v desetiném tvaru. Ve hře pak platí, že všechna čísla z bonusu se zaokrouhlují směrem dolu! Tedy 19,8 zkušenostních bodů bude po úpravě jen 19.

Další na řadě jsou dovednost posilování a meditace. Pokud jakoukoliv postavu naučíte posilování nebo meditaci, vzroste ji příslušné množství zdraví nebo many o hodnotu multiplikátoru pro dané povolání. Tedy stejně, jako by postoupila o jednu úroveň v základním tréninku (hodnoty multiplikátorů naleznete v příslušných kapitolách Vlastnosti postav jednotlivých dílů - viz. VI, VII, VIII a IX). Za každý další bod dovednosti vzroste příslušná vlastnost o další hodnotu multiplikátoru. Má-li tedy postava třebas v dovednosti posilování na normální úrovni 10 bodů, dostane o 10 x multiplikátor více bodů zdraví. Na expertní úrovni se bonus zdraví obvykle zdvojnásobí, na mistrovské ztrojnásobý a velmistr získá pětinásobný bonus.

Pro názornost. Máme k dispozici učence z IX dílu na 25 levelu, který nemá žádný bonus z odolnosti a magie a jeho zdraví je tedy 175 bodů a má 145 bodů many. Učenec získává za každou úroveň 6 bodů zdraví a 5 bodů many (viz. multiplikátory). Naučíme ho dovednost posilování a meditaci a každou zvýšíme na hodnotu 10. Celkové zdraví je pak 175 + 10 x 6 = 235 bodů a celkové množství many je 145 + 10 x 5 = 195 bodů. Protože se nemůže stát expertem v posilování, bude se mu zdraví s dalšími body zvětšovat stejným způsobem. Může však být expertem v meditaci, kdy se mu množství bodů many z bonusu zdvojnásobí. Tedy namísto 50 bodů získá 100 bodů. Celkem pak bude mít 245 bodů many. Nejprve tedy vypočítáme bonus za normální úroveň a ten pak vynásobíme dvěma.

Na závěr dodám, že vzdělávání spolu s posilováním a meditací považuji za základní dovednosti, které by každá postava měla ovládat, tedy pokud se je může naučit, byť by v nich nemohla dosáhnou vyšší odbornosti. Jejich znalosti jsou klíčem k úspěchu a výrazně si tím hraní Might and Magic ulehčíte.