Vlastnosti postav

 

Mezi vlastnosti postav se řadí základní vlastnosti (primární atributy), kterými je postava obdařena od svého zrodu. Patří sem síla, inteligence, osobnost, odolnost, přesnost, rychlost, štěstí a odolnosti (oheň, vzduch, země, mysl, tělo). Primární vlastnosti mají přímý vliv na odvozené vlastnosti (sekundární atributy), kam řadíme zdraví, manu, třídu zbroje, útočný bonus a zranění. Atributy se od dovedností liší právě tím, že se jedná o základní charakteristiky, se kterými se postava "rodí" a jsou všem postavám společné. Dovednost je naproti tomu druhotná vlastnost, kterou postava získává učením. Dovednosti pak mohou mít zpětný vliv na atributy a naopak, některé dovednosti se nelze bez dané velikosti určitého atributu naučit (např. odolnost versus posilování).

Základní vlastnosti

Síla

Síla je ukazatel, který představuje fyzickou sílu a schopnost postavy vynaložit takovou sílu, jaká je zrovna potřeba. Postava s velkou silou dává v boji větší škody.

Inteligence

Inteligence představuje schopnost postavy přemýšlet a porozumět složitým abstraktním pojmům. U zloděje, kouzelníka, luištníka, hraničáře a druida vysoká inteligence přispívá k většímu množství jejich many.

Osobnost

Osobnost představuje sílu vůle a osobní šarm postavy. U klerika, paladina, hraničáře, mnicha a druida má osobnost vlvi na množství jejich many.

Odolnost

Odolnost je míra tělesné houževnatosti a vytrvalosti postavy. Vysoká odolnost dává postavě větší zdraví.

Přesnost

Přesnost vystihuje, jak přesné jsou útoky postavy a koordinace oko-ruka. Vysoká přesnost umožní postavě v boji zasáhnout nestvůru častěji.

Rychlost

Rychlost udává, jak je postava rychlá. Vysoká rychlost zvyšuje třídu zbroje postavy a uruje, jak rychle se postava z útoku zotaví.

Štěstí

Štestí má jemný vliv skoro všude ve hře, ale nejvíce je viditelné v schopnosti postavy odolávat magickým útokům a vyhnout se vážnějšímu zranění způsobenému pastmi.

Odvozené vlastnosti

Zdraví

Zdraví udává, jakou újmu postava snese, než upadne do bezvědomí nebo zemře. Do bezvědomí postava upadne tehdy, pokud ji zdraví klesne na nulu nebo méně. Pokud klesne do záporu více, jak je hodnota odolnosti, postava zemře. Zdraví se obnoví po 8 hodinách nepřetržitého odpočinku.

Mana

Mana je nuná pro sesílání kouzel. Každé kouzlo stojí určitý počet bodů many, které se při zakouzlení odečítají z celkového počtu. Mana se obnoví po 8 hodinách nepřetržitého odpočinku.

Třída zbroje

Třída zbroje určuje, jak obtížné je pro nestvůru zasáhnout postavu. Čím je třída zbroje vyšší, tím je větší šance na vyhnutí se útoku.

Útok (útočný bonus)

Je součet všech faktorů (dovednost, kouzla, přesnost atd.), které mají vliv na šanci, že tvá postava danou zbraní nestvůru účinně zasáhne.

Zranění

Je součet všech faktorů (síla, kouzla, úroveň dovednosti atd.), které mají vliv na škody způsobené postavou danou zbraní.

Oheň

Odolnost proti ohni představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel ohně. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Vzduch

Odolnost proti vzduchu představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel vzduchu. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Voda

Odolnost proti vody představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel vody. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Země

Odolnost proti zemi představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel země. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Mysl

Odolnost proti mysli představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel mysli. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Tělo

Odolnost proti tělu představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel těla. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Ovlivnění základních vlastností

Zvyšování primárních vlastností je možné během tvorby postavy, jak naznačuje následující tabulka, nebo můžeme využívat konzumace magických nápojů v sudech a používání bonusových předmětů ve hře. Tabulka ukazuje počáteční hodnoty atributů pro jednotlivá povolání. Startovní hodnoty je možno během tvorby družiny zvyšovat i snižovat, proto je uvedeno i možné rozpětí hodnot. Uvedené rozsahy jsou platné pro jakékoliv povolání.

Rasa Úroveň Síla Inteligence Osobnost Odolnost Přesnost Rychlost Štěstí
Člověk Minimální 9 9 9 7 9 9 7
Startovní 11 11 11 9 11 11 9
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Elf Minimální 5 12 9 5 12 9 7
Startovní 7*) 14**) 11 7*) 14**) 11 9
Maximální 15 30 30 15 30 25 20
Trpaslík Minimální 12 9 9 12 5 5 7
Startovní 14**) 11 11 14**) 7*) 7*) 9
Maximální 30 25 25 30 15 15 20
Goblin Minimální 12 5 5 9 9 12 7
Startovní 14**) 7*) 7*) 11 11 14**) 9
Maximální 30 15 15 25 25 30 20

*) zvětšení vlastnosti o jeden bod stojí 2 body, **) jeden bod zvětší vlastnost o dva body

 

Tabulka je od té z osmého dílu odlišná právě proto, že zde máme možnost si k libovolnému povolání zvolit libovolnou rasu. Každá rasa se pak liší startovními podmínkami. V šestém díle existovala jen jedna rasa a v osmém díle byla rasa vázána na konkrétní povolání, takže se to zjednodušilo. Samozřejmě, že pokud postavám stejného povolání, ale rozdílné rasy, navolíte shodné hodnoty odolnosti, inteligence nebo odolnosti, tak se nebudou mezi sebou lišit. Rasy jsou jen bonusem ke hře, protože vhodnou volbou si můžete díky různým bonusům za rasu značně usnadnit počátek hraní. Jak se vliv daného atributu projeví na příslušné vedlejší vlastnosti je stále určováno povoláním. Např. se zvyšující se odolností (za každé dva body) se zvyšuje zdraví bojovníků o 5 bodů, zatímco mágům jen o 2 body. Naopak, mágům se bude s rostoucí inteligencí zvyšovat mana.

Když už jsem ty rasy nakousl, tak je rovnou proberu celé. K dispozici máme celkem čtyři rasy, které si můžeme do družiny vybrat. Jsou to lidé, elfové, trpaslíci a goblini.

Lidé jsou průměrná rasa, která neoplývá žádnými speciálními vlastnosti a nemají žádné postihy. Jsou proto ve výběru povolání univerzální.

Elfové jsou od přírody inteligentní a díky dobrému zraku jsou v boji velmi přesní. Vzhledem k drobnosti svých postav jsou však slabí a mají nižší odolnost. Mezi elfy nalezneme mnoho mágů. Jeden bod zvýší inteligenci a přesnost o 2 body, na zvýšení síly a odolnosti o jeden bod jsou třeba body dva.

Trpaslíci jsou známí svou silou a odolností. Život pod zemí za tlumeného světla loučí a svící jim však oslabil zrak a malá zavalitá postava neoplývá přílišnou rychlostí. Jsou jako stvořeni pro boj. Jeden bod zvýší sílu a odolnost o 2 body, na zvýšení přesnosti a rychlosti o jeden bod jsou třeba body dva.

Goblini jsou silná stvoření, která se díky své tělesné stavbě dokáží rychle pohybovat. Neoplývají však přílišnou inteligencí a o osobnosti se nedá prakticky hovořit vůbec. Proto nejsou dobrými mágy ani kleriky, za to se dokáží mocně ohánět zbraněmi. Jeden bod zvýší sílu a rychlost o 2 body, na zvýšení inteligence a osobnosti o jeden bod jsou třeba body dva.

Vliv základních vlastností na odvozené vlastnosti je velmi úzce spjat s výběrem konkrétního povolání. Množství zdraví je přímo ovlivnitelné velikostí odolnosti a největší bonus z odolnosti budou mít rytíři, nejmenší pak kouzelníci. Naopak kouzelníci budou mít nejvyšší bonus z inteligence, která zvyšuje množství many. Obecně platí, že za každé dva body investované do dané vlastnosti se postavě zvýší sdružená základní vlastnost o daný bonus. Např. pokud rytíři, který má bonus +5 zdraví, přidáme 2 body do odolnosti, pak se mu zdraví zvýší o 5 bodů. Mnich má také bonus +5, paladin, hraničář, zloděj +4, lučištník +3, klerik, kouzelník a druid +2 (+3 k maně). Vliv velikosti primárních vlastností se však nejvíce projevuje jen do velikosti vlastnosti 25, pak už se bonus začně projevovat až po investici většího množství bodů a tento rozdíl se bude dále zvyšovat (pokud chcete vědět více, tak se podívejte sem).

Také je dobře patrné, že u určitých povolání nemůžete některé vlastnosti příliš snížit. Zejména je to vidět u inteligence a osobnosti. To je dáno tím, že pod minimální úrovní vlastnosti je hodnota many pro dané povolání nulová, takže postava by nemohla kouzlit. V tomto ohledu je zajímavé povolání druida, které má množství many určováno inteligencí a osobností zároveň. Za každé má bonus +3 k maně. Pokud mu tedy rovnoměrně zvyšujete obě vlastnosti, bude výsledný bonus +6 k maně. Druid je také povoláním s nějvětším množstvím many, což je logické, vzhledem k jeho kouzelnickým schopnostem.

Jen v krátkosti ještě zmíním, že síla má vliv na velikost zranění a přesnost má vliv na útočný bonus. S nízkou přesností bude postava při útoku penalizována. Rychlost pak ovlivňuje třídu zbroje (TZ).

Ovlivnění odvozených vlastností

Odvozené vlastnosti se zvyšují nejenom vlivem růstu příslušné primární vlastnosti, nošením bonusových předmětů, lektvary, kouzly apod., ale hlavně se zvyšují s rostoucím levelem a velký vliv na ně má samotné povolání postavy a dosažená úroveň povýšení. Rytířům se tak bude zdraví zvyšovat pomaleji než-li šampiónům. Jakmile však postava povýší, dojde k dorovnání hodnot zdraví a many tak, jako by postava byla povýšena již od prvního levelu. Nic tedy neztrácíte. Následující tabulka ukazuje počáteční množství zdraví a many pro jednotlivá povolání. Hodnoty odpovídají startovním podmínkám z předchozí tabulky.

Povolání Vlastnost Člověk Elf Trpaslík Goblin
Rytíř Zdraví 35 30 45 40
Mana 0 0 0 0
Paladin Zdraví 26 22 34 30
Mana 5 5 5 3
Hraničář Zdraví 26 22 34 30
Mana 0 0 0 0
Lučištník Zdraví 27 24 33 30
Mana 5 6 5 3
Zloděj Zdraví 31 27 39 35
Mana 0 0 0 0
Mnich Zdraví 30 25 40 35
Mana 0 0 0 0
Klerik Zdraví 23 21 27 25
Mana 10 10 10 4
Druid Zdraví 18 16 22 20
Mana 7 10 7 0
Čaroděj Zdraví 18 16 22 20
Mana 15 18 15 9

 

Další tabulka pak ukazuje množství zdraví a many, které postava dostane v daném povolání za každou úroveň.

Povolání Bodů zdraví za úroveň Bodů many za úroveň
Základní 1. povýšení 2. povýšení Základní 1. povýšení 2. povýšení
Rytíř 5 7 9 0 0 0
Paladin 4 5 6 1 2 3
Lučištník 3 4 6 1 2 3
Hraničář 4 5 6 2 3 3
Zloděj 4 6 8 0 1 1
Mnich 5 6 8 0 1 1
Klerik 2 3 4 3 4 5
Druid 2 3 4 3 4 5
Kouzelník 2 3 3 3 4 6

 

Stavy postavy

S vlastnostmi je ještě ve velmi úzkém kontaktu tzv. Stav postavy. Ten představuje momentální stav/účinek, pod kterým se postava nachází. Může to být v nejjednoduším případě únava, slabost nebo až po ty závažnější jako je nemoc, nákaza až smrt. Mnohé z těchto stavů mají velmi neblahé důsledky na bojové schopnosti postavy a měly by být proto co nejdříve odstraněny (spánek, kouzlo Vyleč nemoc, Odstraň slabost apod.). Pro podrobnější informace doporučuji podívat se do části Nejen pro začátečníky na kapitolu Vliv věku a negativních stavů na vlastnosti postav.