Vlastnosti postav

 

Mezi vlastnosti postav se řadí základní vlastnosti (primární atributy), kterými je postava obdařena od svého zrodu. Patří sem síla, inteligence, osobnost, odolnost, přesnost, rychlost, štěstí a odolnosti (oheň, vzduch, země, mysl, tělo). Primární vlastnosti mají přímý vliv na odvozené vlastnosti (sekundární atributy), kam řadíme zdraví, manu, třídu zbroje, útočný bonus a zranění. Atributy se od dovedností liší právě tím, že se jedná o základní charakteristiky, se kterými se postava "rodí" a jsou všem postavám společné. Dovednost je naproti tomu druhotná vlastnost, kterou postava získává učením. Dovednosti pak mohou mít zpětný vliv na atributy a naopak, některé dovednosti se nelze bez dané velikosti určitého atributu naučit (např. odolnost versus posilování).

Základní vlastnosti

Síla

Síla vyjadřuje, jak je fyzicky mocná postava; tedy jak je silná. Postava s vysokou sílou způsobí ve fyzickém souboji více zranění než postava s malou sílou. Protože tato vlastnost zahrnuje pouze fyzickou sílu, vztahuje se jen k zranění způsobeném tváří v tvář (např. mečem, sekyrou, oštěpem, atd.). Na střelné zbraně se žádný bonus na škody nevztahuje, protože rychlost střely nezávisí jen na síle, ale i na jiných faktorech.

Inteligence

Podobně jako síla znázorňuje velikost fyzické síly, inteligence znázorňuje velikost psychické síly; tedy jak je postava chytrá. Tato vlastnost určuje, jak je postava schopná řešit problémy a její schopnost porozumět abstraktním jevům. Inteligence určuje také maximum bodů many pro nekromancery a temné elfy, a proto tyto postavy (s vysokou inteligencí) mohou seslat více kouzel až do vyčerpání many (stejně tak, jako by vyřešily více komplikovaných problému, než postavy s nízkou inteligencí).

Osobnost

Osobnost určuje osobní odhodlání vaší postavy. Osobnost také vyjadřuje sílu vůle postavy. Síla vůle je síla, která dodává klerikům, upírům a minotaurům energii kouzlit kouzla ducha, mysli a těla. Tato vlastnost také určuje maximální počet bodů many, kterou mohou získat výše uvedená povolání.

Odolnost

Odolnost je další fyzická vlastnost postavy. Je to vlastnost opačná k síle. Určuje totiž, jak odolná je postava. Postavy s vysokou odolností dostávají bonus na body zdraví - například stejná postava s vysokou odolností získá až 8 bodů zdraví, zatímco postava s průměrnou odolností dostane těchto bodů pouze 5.

Přesnost

Přesnost udává jemnost a koordinace očí a rukou postavy. Vysoká přesnost umožní postavě častěji zasáhnout nestvůru během boje tváří v tvář a ve střeleckém souboji.

Rychlost

Rychlost je vlastnost, která určuje, jak je rychlá vaše postava; jak rychle se pohybuje, reaguje, zotavuje atd. Postava s vysokou rychlostí je v porovnání s postavou s menší rychlostí schopna ve stejném časovém úseku provést více akcí. V boji to znamená, že postava s větší rychlostí útočí a brání se víckrát, než postava s nízkou rychlostí. Vysoká rychlost také činí vaší postavu těžší na zasáhnutí, což se odráží na bonusu k třídě zbroje. (Třída zbroje určuje, jak je těžké pro nestvůry vás zasáhnout; čím je lepší třída zbroje, tím je lepší šance se vyhnout cizímu útoku.)

Štěstí

I když je štěstí asi nejvíce nedoceněná vlastnost, má vliv na mnoho akcí prováděných postavou. Hlavní je, že je vaše postava šťastná! Z každé situace, která má nějakou procentuální šanci, má větší šanci vyváznout postava s vyšším štěstím. Nejvíce se uplatňuje při zjišťování odolnosti postav vůči magickým útokům a zjišťování, jaké zranění postava utrpěla při nečekaném útoku nebo výbuchu pasti. Ve všech třech případech je pravděpodobnější, že postava s vysokým štěstím utrpí méně zranění než postava s nízkým štěstím.

Odvozené vlastnosti

Zdraví

Zdraví udává, jakou újmu postava snese, než upadne do bezvědomí nebo zemře. Do bezvědomí postava upadne tehdy, pokud ji zdraví klesne na nulu nebo méně. Pokud klesne do záporu více, jak je hodnota odolnosti, postava zemře. Zdraví se obnoví po 8 hodinách nepřetržitého odpočinku.

Mana

Mana je nuná pro sesílání kouzel. Každé kouzlo stojí určitý počet bodů many, které se při zakouzlení odečítají z celkového počtu. Mana se obnoví po 8 hodinách nepřetržitého odpočinku.

Třída zbroje

Třída zbroje určuje, jak obtížné je pro nestvůru zasáhnout postavu. Čím je třída zbroje vyšší, tím je větší šance na vyhnutí se útoku.

Útok (útočný bonus)

Je součet všech faktorů (dovednost, kouzla, přesnost atd.), které mají vliv na šanci, že tvá postava danou zbraní nestvůru účinně zasáhne.

Zranění

Je součet všech faktorů (síla, kouzla, úroveň dovednosti atd.), které mají vliv na škody způsobené postavou danou zbraní.

Oheň

Odolnost proti ohni představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel ohně. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Vzduch

Odolnost proti vzduchu představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel vzduchu. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Voda

Odolnost proti vody představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel vody. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Země

Odolnost proti zemi představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel země. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Mysl

Odolnost proti mysli představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel mysli. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Tělo

Odolnost proti tělu představuje schopnost postavy minimalizovat škody od kouzel těla. Čím vyšší je odolnost, tím jsou utrpěné škody menší, ale postava proti nim nebude zcela imunní.

Ovlivnění základních vlastností

Zvyšování primárních vlastností je možné během tvorby postavy, jak naznačuje následující tabulka, nebo můžeme využívat konzumace magických nápojů v sudech a používání bonusových předmětů ve hře. Tabulka ukazuje počáteční hodnoty atributů pro jednotlivá povolání. Startovní hodnoty je možno během tvorby družiny zvyšovat i snižovat, proto je uvedeno i možné rozpětí hodnot.

Povolání Úroveň Síla Odolnost Inteligence Osobnost Přesnost Rychlost Štěstí
Rytíř Minimální 9 9 9 9 9 9 9
Startovní 11 11 11 11 11 11 11
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Klerik Minimální 9 9 9 9 9 9 9
Startovní 11 11 11 11 11 11 11
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Nekromancer Minimální 9 9 9 9 9 9 9
Startovní 11 11 11 11 11 11 11
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Temný elf Minimální 9 5 9 9 12 9 9
Startovní 11 7*) 11 11 14**) 11 11
Maximální 25 20 25 25 30 25 25
Minotaur Minimální 12 9 5 9 9 9 9
Startovní 14**) 11 7*) 11 11 11 11
Maximální 30 25 20 25 25 25 25
Trol Minimální 12 12 5 5 9 9 9
Startovní 14**) 14**) 7*) 7*) 11 11 11
Maximální 35 35 15 15 25 25 25
Upír Minimální 9 9 9 9 9 9 9
Startovní 11 11 11 11 11 11 11
Maximální 30 30 30 30 30 30 30
Drak Minimální N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Startovní N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Maximální N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

*) zvětšení vlastnosti o jeden bod stojí 2 body, **) jeden bod zvětší vlastnost o dva body

 

Na vlastnosti má vliv i výběr rasy, potože některé mají bonus na určitou vlastnost a postih na jinou. V praxi to znamená, že bonusová vlastnost se zvyšuje snáze, např. minotaurovi stačí přidat do síly jeden bod, aby se mu síla zvýšila o dva body, zatímco, aby se inteligence zvýšila o jeden bod, je do ni třeba investovat body dva.

Vliv základních vlastností na odvozené vlastnosti je velmi úzce spjat s výběrem konkrétního povolání. Množství zdraví je přímo ovlivnitelné velikostí odolnosti a největší bonus z odolnosti budou mít rytíři, nejmenší pak kouzelníci. Naopak kouzelníci budou mít nejvyšší bonus z inteligence, která zvyšuje množství many. Obecně platí, že za každé dva body investované do dané vlastnosti se postavě zvýší sdružená základní vlastnost o daný bonus. Např. pokud rytíři, který má bonus +5 zdraví, přidáme 2 body do odolnosti, pak se mu zdraví zvýší o 5 bodů. Vliv velikosti primárních vlastností se však nejvíce projevuje jen do velikosti vlastnosti 25, pak už se bonus začně projevovat až po investici většího množství bodů a tento rozdíl se bude dále zvyšovat (pokud chcete vědět více, tak se podívejte sem).

Také je dobře patrné, že u určitých povolání nemůžete některé vlastnosti příliš snížit. Zejména je to vidět u inteligence a osobnosti. To je dáno tím, že pod minimální úrovní vlastnosti je hodnota many pro dané povolání nulová, takže postava by nemohla kouzlit. V tomto ohledu je zajímavé povolání druida, které má množství many určováno inteligencí a osobností zároveň. Za každé má bonus +3 k maně. Pokud mu tedy rovnoměrně zvyšujete obě vlastnosti, bude výsledný bonus +6 k maně. Druid je také povoláním s nějvětším množstvím many, což je logické, vzhledem k jeho kouzelnickým schopnostem.

Jen v krátkosti ještě zmíním, že síla má vliv na velikost zranění a přesnost má vliv na útočný bonus. S nízkou přesností bude postava při útoku penalizována. Rychlost pak ovlivňuje třídu zbroje (TZ).

Ovlivnění odvozených vlastností

Odvozené vlastnosti se zvyšují nejenom vlivem růstu příslušné primární vlastnosti, nošením bonusových předmětů, lektvary, kouzly apod., ale hlavně se zvyšují s rostoucím levelem a velký vliv na ně má samotné povolání postavy a dosažená úroveň povýšení. Rytířům se tak bude zdraví zvyšovat pomaleji než-li šampiónům. Jakmile však postava povýší, dojde k dorovnání hodnot zdraví a many tak, jako by postava byla povýšena již od prvního levelu. Nic tedy neztrácíte. Následující tabulka ukazuje počáteční množství zdraví a many pro jednotlivá povolání a zároveň množství zdraví a many, které postava dostane za každou úroveň (při daném povýšení v povolání). Hodnoty odpovídají startovním podmínkám z předchozí tabulky.

Povolání Počáteční hodnoty Bodů zdraví za úroveň Bodů many za úroveň
Zdraví Mana Základní Po povýšení Základní Po povýšení
Rytíř 35 0 5 8 0 0
Klerik 30 15 2 3 3 5
Nekromancer 30 25 2 3 3 5
Temný elf 25 10 3 4 2 4
Minotaur 30 5 4 6 1 2
Trol 45 0 5 8 0 0
Upír 30 10 3 4 2 4
Drak 40 10 4 7 2 3

 

Stavy postavy

S vlastnostmi je ještě ve velmi úzkém kontaktu tzv. Stav postavy. Ten představuje momentální stav/účinek, pod kterým se postava nachází. Může to být v nejjednoduším případě únava, slabost nebo až po ty závažnější jako je nemoc, nákaza až smrt. Mnohé z těchto stavů mají velmi neblahé důsledky na bojové schopnosti postavy a měly by být proto co nejdříve odstraněny (spánek, kouzlo Vyleč nemoc, Odstraň slabost apod.). Pro podrobnější informace doporučuji podívat se do části Nejen pro začátečníky na kapitolu Vliv věku a negativních stavů na vlastnosti postav.