Vlastnosti postav

 

Mezi vlastnosti postav se řadí primární atributy, kterými je postava obdařena. Patří sem síla, magie, odolnost, přesnost, rychlost a štěstí. Vlastnosti se od dovedností liší právě tím, že se jedná o základní atributy, se kterými se postava "rodí" a jsou všem postavám společné. Naproti tomu dovednost je druhotná vlastnost, kterou postava získává učením. Od základních vlastností se pak odvíjejí odvozené vlastnosti jakými jsou počet životů, mana, třída zbroje, odolnosti apod.

Zvyšování základních vlastností je možně během tvorby postavy, kdy máme k dispozici volné body k rozdělení, nebo můžeme určitým vlastnostím body ubrat a přidat je jiným. Další možností je konzumace magických nápojů v sudech, jako tomu bylo i u předchozích dílů Might and Magic, nebo nošením věcí přidávajících příslušný bonus. Odvozené vlastnosti se pak zvyšují například i postupem postavy ve svém povolání, kupříkladu mágům se zvyšuje množství many atd. Na vlastnosti má vliv i výběr rasy, potože některé mají bonus na určitou vlastnost a postih na jinou. V praxi to znamená, že bonusová vlastnost se zvyšuje snáze, např. poloskřet investicí jednoho bodu do síly získá nárůst +2 (viz Rasy Chedianu).

Následuje popis jenotlivých vlastností a odvozených vlastností.

Síla: Síla představuje celkovou tělesnou moc postavy a její schopnost tuto výhodu uplatnit všude, kde to jen lze. Postavy s vyšší silou způsobují v boji rozsáhlejší újmu.

Magie: Magie značí schopnost postavy úspěšně sesílat kouzla a ovlivňuje to, kolik kouzel může denně sesílat.

Odolnost: Odolnost udává jak množství životů postavy, tak i odolnost vůči některým fyzickým podmínkám. Je to také stupeň výše vytrvalosti a zdatnosti postavy. Čím je tato vlastnost vyšší, tím více životů postava obdrží.

Přesnost: Přesnost znamená přesnou mušku a dokonalou souhru ruky a oka. Vysoká přesnost dovolí postavě zasáhnout příšeru v boji mnohem častěji.

Rychlost: Čím je rychlost postavy vyšší, tím je rychlejší tempo, s jakým se postava zotavuje z útoků.

Štěstí: Štěstí má během hry vcelku nepatrný vliv, ale vaše postavy je nejvíce pocítí ve schopnosti odolávat magickým útokům a překvapivě se vyhnout zranění od pastí.

 

Životy: Životy indikují, kolik zranění postava snese, než-li upadne do bezvědomí či zemře. Bezvědomí nastává, pokud jejich počet klesne na nulu či níže, a postava umírá, když se její životy sníží do záporných hodnot, jež jsou rovny její odolnosti. Po osmi hodinách nepřetržitého spánku se všechny životy doplní. Život se časem sice velmi pomalu doplňuje, ale děje se to mnohem rychleji, pokud postavy odpočívají.

Mana: Mana je potřebná k sesílání kouzel. Každé kouzlo stojí určitý počet těchto magických bodů, které se po seslání odečtou. Na maximum se doplní po osmi hodinách nepřetržitého spánku. Mana je odvozená od magie.

Třída zbroje: Třída zbroje poměřuje, nakolik je pro nepřátele obtížné danou postavu zasáhnout. Čím je třída zbroje vyšší, tím je pravděpodobnější, že se postava útoku vyhne. TZ je odvozená od rychlosti.

Tělesná odolnost: Tělesná odolnost odráží schopnost postavy snížit zranění, způsobená magickými útoky. I když může vysoká odolnost velmi snížit utrpěnou újmu způsobenou živly, nikdy to nebude znamenat pro postavu naprostou imunitu. Je odvozená od odměn a úkolových předmětů získaných během hraní.

K odolnostem patří i další odolnosti proti magickým útokům, jsou to (pozor jedná se o dolnosti, bohužel mají stejné pojmenování jako magické dovednosti, takže neplést):

Živly: Odolnost proti živlům reprezentuje schopnost postavy minimalizovat zranění způsobená útoky založených na živlech. Může tak výrazně snížit utrpěnou újmu, ale nikdy nebude znamenat úplnou imunitu.

Světlo: Odolnost proti světlu znázorňuje schopnost postavy omezit zranění způsobená útoky založenými na temné magii. I když může vysoká odolnost velmi snížit utrpěnou újmu, nikdy to pro postavu nebude znamenat naprostou imunitu.

Temnota: Odolnost proti temnotě představuje schopnost postavy omezit zranění způsobená útoky založenými na temné magii. I když může vysoká odolnost velmi snížit utrpěnou újmu, nikdy to pro postavu nebude znamenat naprostou imunitu.

Duch: Duchovní odolnost zastupuje schopnost tvé postavy snižovat újmu způsobovanou útoky založenými na duchovní magii. I když může vysoká odolnost velmi snížit utrpěnou újmu, nikdy to pro postavu nebude znamenat naprostou imunitu.

 

Útočný bonus: Bonus na blízko obsahuje všechny faktory (dovednosti, kouzla, přesnost atd.), které mají vliv na to, zda vaše postava zvolenou zbraní zasáhne svého protivníka zblízka.

Zranění za útok: Útok zblízka zahrnuje všechny činitele (sílu, kouzla, určité dovednosti zbraní na expertní či mistrovské úrovni atd.), které mají vliv na zranění, jež postava svým protivníkům zblízka danou zbraní způsobuje.

Útočný bonus na dálku: Bonus na dálku zahrnuje všechny faktory (dovednosti, kouzla, přesnost atd.), které ovlivňují to, zda postava dokáže lukem na dálku zasáhnout nestvůru.

Zranění za útok z dálky: Útok z dálky je součtem všech faktorů (kouzel, bonusů zbraní apod.), které mají vliv na zranění, jež postava způsobí svým nepřátelům střelbou z luku.

Ovlivnění základních vlastností

Zvyšování primárních vlastností je možné během tvorby postavy, jak naznačuje následující tabulka, nebo můžeme využívat konzumace magických nápojů v sudech a používání bonusových předmětů ve hře. Tabulka ukazuje počáteční hodnoty atributů pro jednotlivá povolání. Startovní hodnoty je možno během tvorby družiny zvyšovat i snižovat, proto je uvedeno i možné rozpětí hodnot. Uvedené rozsahy jsou platné pro jakékoliv povolání.

Povolání Úroveň Síla Magie Odolnost Přesnost Rychlost Štěstí
Člověk Minimální 9 7 9 9 9 9
Startovní 13 10 11 11 11 11
Maximální 25 25 25 25 25 25
Elf Minimální 7 7 7 9 9 9
Startovní 10 13 10*) 13**) 11 11
Maximální 25 25 22 25 25 25
Poloskřet Minimální 9 7 9 9 7 8
Startovní 15**) 10 14 10 9*) 10
Maximální 25 25 25 25 21 25
Trpaslík Minimální 9 7 9 9 7 9
Startovní 11 10*) 15**) 11 9 11
Maximální 25 20 25 25 25 25

*) zvětšení vlastnosti o jeden bod stojí 2 body, **) jeden bod zvětší vlastnost o dva body

Vliv základních vlastností na odvozené vlastnosti je velmi úzce spjat s výběrem konkrétního povolání. Množství zdraví je přímo ovlivnitelné velikostí odolnosti a největší bonus z odolnosti budou mít bojovníci, nejmenší pak kouzelníci. Naopak kouzelníci budou mít nejvyšší bonus z magie, která zvyšuje množství many. Obecně platí, že za každé dva body investované do dané vlastnosti se postavě zvýší sdružená základní vlastnost o daný bonus. Příslušné bonusy za odolnost a magii naleznete v tabulce na konci článku. Vliv velikosti primárních vlastností se však nejvíce projevuje jen do velikosti vlastnosti 25, pak už se bonus začně projevovat až po investici většího množství bodů a tento rozdíl se bude dále zvyšovat (pokud chcete vědět více, tak se podívejte sem).

Vzhledem k tomu, že v devátém díle se jako atribut ovlivňující množství many objevuje jen magie (nahrazuje inteligenci a osobnost z předchozích dílů) a díky systému povolání začínáte jen s novicem, nedochází zde k rozdílu v množství many jako tomu bylo dříve v závislosti na jednotlivých povoláních. Pozdější odvozená povolání se pak liší jen tím, kolik dokáží z bonusu magie vytěžit many. Nebudu zde brát v úvahu nízké hodnoty magie, protože ve chvíli, kdy budou vaše postavy schopné přejít na vyšší povolání, bude i magie zcela určitě na vyšších hodnotách.

Jen v krátkosti ještě zmíním, že síla má vliv na velikost zranění a přesnost má vliv na útočný bonus. S nízkou přesností bude postava při útoku penalizována. Rychlost pak ovlivňuje třídu zbroje (TZ).

Ovlivnění odvozených vlastností

Odvozené vlastnosti se zvyšují nejenom vlivem růstu příslušné primární vlastnosti, nošením bonusových předmětů, ale hlavně se zvyšují s rostoucím levelem a velký vliv na ně má samotné povolání postavy a dosažená úroveň povýšení. Bojovníkům se tak bude zdraví zvyšovat pomaleji než-li Gladiátorům. Jakmile však postava povýší, dojde k dorovnání hodnot zdraví a many tak, jako by postava byla povýšena již od prvního levelu. Nic tedy neztrácíte. Následující tabulka ukazuje počáteční množství zdraví a many pro jednotlivá povolání. Hodnoty odpovídají startovním podmínkám z předchozí tabulky.

Povolání Vlastnost Člověk Elf Poloskřet Trpaslík
Bojovník Zdraví 34 37 35 36
Mana 0 0 0 0
Novic Zdraví 28 23 25 30
Mana 21 20 18 21

Další tabulka pak ukazuje množství zdraví a many, které postava dostane v daném povolání za každou úroveň. V případě devátého dílů je to komplikovanější díky větvenému systému povyšování povolání, takže to nelze dost dobře natěsnat do jednodušší tabulky.

Povolání Bodů zdraví za úroveň Bodů many za úroveň
Bojovník 5*) - - 0 - -
Žoldák - 8 - - 0 -
Křižák - 7 - - 3 -
Hraničář - - 9 - - 4
Paladin - - 9 - - 4
Gladiátor - - 10 - - 0
Vrah - - 10 - - 0
Novic 4*) - - 3*) - -
Učenec - 6 - - 5 -
Léčitel - 7 - - 4 -
Druid - - 9 - - 7
Kněz - - 9 - - 7
Mág - - 8 - - 8
Lich - - 8 - - 8

*) postava získává při prvním postupu (na 2 level) jako bonus dvojnásobek bodů, tedy žoldák 10 bodů zdraví, novic 8 bodů zdraví a 6 bodů many. Dále pak už postavy získávají postupem jen hodnoty udané v tabulce. Je možné si to také představit tak, jako by postava povýšila o dvě úrovně najednou.

Stavy postavy

S vlastnostmi jsou ještě ve velmi úzkém kontaktu tzv. Stavy postavy. Ty představují momentální stav/účinek, pod kterým se postava nachází. Může to být v nejjednoduším případě únava, slabost nebo po ty závažnější jako je nemoc, nákaza až nakonec smrt. Mnohé z těchto stavů mají velmi neblahé důsledky na bojové schopnosti postavy a měly by být proto co nejdříve odstraněny (spánek, kouzlo Očištění apod.). Pro podrobnější informace doporučuji podívat se do části Nejen pro začátečníky na kapitolu Vliv věku a negativních stavů na vlastnosti postav.