Vlastnosti postav

 

Mezi vlastnosti postav se řadí základní vlastnosti (primární atributy), kterými je postava obdařena od svého zrodu. Patří sem síla, inteligence, osobnost, odolnost, přesnost, rychlost, štěstí a odolnosti (oheň, vzduch, země, mysl, tělo). Primární vlastnosti mají přímý vliv na odvozené vlastnosti (sekundární atributy), kam řadíme zdraví, manu, třídu zbroje, útočný bonus a zranění. Atributy se od dovedností liší právě tím, že se jedná o základní charakteristiky, se kterými se postava "rodí" a jsou všem postavám společné. Dovednost je naproti tomu druhotná vlastnost, kterou postava získává učením. Dovednosti pak mohou mít zpětný vliv na atributy a naopak, některé dovednosti se nelze bez dané velikosti určitého atributu naučit (např. odolnost versus posilování).

Základní vlastnosti

Síla

Postavy s větší silou způsobují v boji oponentům větší zranění. Také ji občas mohou využít i mimo boj.

Intelekt

Inteligence udává schopnost postavy myslet a porozumět různým pojmům. Na její výši závisí maximální počet many čarodějů, lučištníků a druidů.

Osobnost

Osobnost reprezentuje sílu vůle postavy a její osobní kouzlo. Závisí na ní maximální počet many kněží, paladinů a druidů.

Odolnost

Odolnost udává fyzickou houževnatost postavy. Vysoká odolnost dává postavě více bodů zdraví.

Přesnost

Na přesnosti závisí schopnost koordinace útoku. Vysoká přesnost umožní postavě zasáhnout nestvůru během boje častěji.

Rychlost

Rychlost udává, jak je postava rychlá. S vyšší rychlostí se zvýší i třída zbroje a rychlost zotavení z útoků.

Štěstí

Štěstí má jemný vliv všude ve hře, ale nejvíce je poznat ve schopnostech postavy odolávat magickým útokům a vyhnout se pastem.

Odvozené vlastnosti

Zdraví

Body zdraví udávají, jaké poškození postava snese před pádem do bezvědomí nebo smrti. postava upadne do bezvědomí, má-li 0 nebo méně zdraví a zemře, když má zdraví v minusu větší, než je hodnota odolnosti. Zdraví se obnoví na maximum po 8 hodinách nepřerušovaného spánku.

Mana

Každé kouzlo stojí určitý počet many, o které se tedy mana sníží. Opět, na maximum se doplní po 8 hodinách nepřerušovaného spánku.

Třída zbroje

Třída zbroje určuje, jak obtížné je pro nestvůru zasáhnout postavu. Čím je třída zbroje vyšší, tím je větší šance na vyhnutí se útoku.

Bonus útoku

Je součet všech faktorů - dovednosti, kouzel, přesnosti apod., které mají vliv na šanci postavy zasáhnout protivníka zbraní.

Zásah

Zásah určuje, jaká zranění postava protivníkům způsobuje. Ovlivňuje ho síla, kouzla, ovládání zbraně na úrovni expert či mistr, bonusy zbraně apod.

Oheň (Odolnost proti ohni)

Ohnivzdornost udává schopnost postavy odolávat zranění způsobenému ohněm. Ačkoliv vysoká odolnost může zranění značně snížit, nečiní postavu imunní.

Elektřina (Odolnost proti elektřině)

Odolnost vůči elektřině udává schopnost postavy odolávat zranění způsobeném útokem elektřinou. Ačkoliv vysoká odolnost může zranění značně snížit, nečiní postavu imunní.

Chlad (Odolnost proti chladu)

Odolnost vůči chladu udává schopnost postavy odolávat zranění způsobeném útokem chladem. Ačkoliv vysoká odolnost může zranění značně snížit, nečiní postavu imunní.

Otrava (Odolnost proti jedu)

Odolnost vůči otravě udává schopnost postavy odolávat zranění způsobeném útokem jedem. Ačkoliv vysoká odolnost může zranění značně snížit, nečiní postavu imunní.

Magie (Odolnost proti magii)

Odolnost vůči magii udává schopnost postavy odolávat zranění způsobeném magickými útoky. Ačkoliv vysoká odolnost může zranění značně snížit, nečiní postavu imunní.

Ovlivnění základních vlastností

Zvyšování primárních vlastností je možné během tvorby postavy, jak naznačuje následující tabulka, nebo můžeme využívat konzumace magických nápojů v sudech a používání bonusových předmětů ve hře. Tabulka ukazuje počáteční hodnoty atributů pro jednotlivá povolání. Startovní hodnoty je možno během tvorby družiny zvyšovat i snižovat, proto je uvedeno i možné rozpětí hodnot.

Povolání Úroveň Síla Intelekt Osobnost Odolnost Přesnost Rychlost Štěstí
Rytíř Minimální 12 5 5 12 9 9 7
Startovní 14 7 7 14 11 11 9
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Paladin Minimální 12 5 12 9 9 7 5
Startovní 14 7 14 11 11 9 7
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Lučištník Minimální 7 12 5 9 12 9 5
Startovní 9 14 7 11 14 11 7
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Klerik Minimální 5 7 12 9 9 5 12
Startovní 7 9 14 11 11 7 14
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Čaroděj Minimální 5 12 7 9 5 12 9
Startovní 7 14 9 11 7 14 11
Maximální 25 25 25 25 25 25 25
Druid Minimální 5 12 12 9 5 9 7
Startovní 7 14 14 11 7 11 9
Maximální 25 25 25 25 25 25 25

 

Vliv základních vlastností na odvozené vlastnosti je velmi úzce spjat s výběrem konkrétního povolání. Množství zdraví je přímo ovlivnitelné velikostí odolnosti a největší bonus z odolnosti budou mít rytíři, nejmenší pak kouzelníci. Naopak kouzelníci budou mít nejvyšší bonus z inteligence, která zvyšuje množství many. Obecně platí, že za každé dva body investované do dané vlastnosti se postavě zvýší sdružená základní vlastnost o daný bonus. Např. pokud rytíři, který má bonus +4 zdraví, přidáme 2 body do odolnosti, pak se mu zdraví zvýší o 4 body. Paladin a lučištník má bonus +3, klerik, čaroděj a druid +2 (+3 k maně). Vliv velikosti primárních vlastností se však nejvíce projevuje jen do velikosti vlastnosti 25, pak už se bonus začně projevovat až po investici většího množství bodů a tento rozdíl se bude dále zvyšovat (pokud chcete vědět více, tak se podívejte sem).

Také je dobře patrné, že u určitých povolání nemůžete některé vlastnosti příliš snížit. Zejména je to vidět u inteligence a osobnosti. To je dáno tím, že pod minimální úrovní vlastnosti je hodnota many pro dané povolání nulová, takže postava by nemohla kouzlit. V tomto ohledu je zajímavé povolání druida, které má množství many určováno inteligencí a osobností zároveň. Za každé má bonus +3 k maně. Pokud mu tedy rovnoměrně zvyšujete obě vlastnosti, bude výsledný bonus +6 k maně. Druid je také povoláním s nějvětším množstvím many, což je logické, vzhledem k jeho kouzelnickým schopnostem.

Jen v krátkosti ještě zmíním, že síla má vliv na velikost zranění a přesnost má vliv na útočný bonus. S nízkou přesností bude postava při útoku penalizována. Rychlost pak ovlivňuje třídu zbroje (TZ).

Ovlivnění odvozených vlastností

Odvozené vlastnosti se zvyšují nejenom vlivem růstu příslušné primární vlastnosti, nošením bonusových předmětů, lektvary, kouzly apod., ale hlavně se zvyšují s rostoucím levelem a velký vliv na ně má samotné povolání postavy a dosažená úroveň povýšení. Rytířům se tak bude zdraví zvyšovat pomaleji než-li šampiónům. Jakmile však postava povýší, dojde k dorovnání hodnot zdraví a many tak, jako by postava byla povýšena již od prvního levelu. Nic tedy neztrácíte. Následující tabulka ukazuje počáteční množství zdraví a many pro jednotlivá povolání a zároveň množství zdraví a many, které postava dostane za každou úroveň (při daném povýšení v povolání). Hodnoty odpovídají startovním podmínkám z předchozí tabulky.

Povolání Počáteční hodnoty Bodů zdraví za úroveň Bodů many za úroveň
Zdraví Mana Základní 1. povýšení 2. povýšení Základní 1. povýšení 2. povýšení
Rytíř 34 0 4 6 8 0 0 0
Paladin 25 6 3 4 5 1 2 3
Lučištník 25 6 3 4 5 1 2 3
Klerik 20 13 2 3 4 3 4 5
Čaroděj 20 13 2 3 4 3 4 5
Druid 20 13 2 2 4 3 4 5

 

Stavy postavy

S vlastnostmi je ještě ve velmi úzkém kontaktu tzv. Stav postavy. Ten představuje momentální stav/účinek, pod kterým se postava nachází. Může to být v nejjednoduším případě únava, slabost nebo až po ty závažnější jako je nemoc, nákaza až smrt. Mnohé z těchto stavů mají velmi neblahé důsledky na bojové schopnosti postavy a měly by být proto co nejdříve odstraněny (spánek, kouzlo Vyleč nemoc, Odstraň slabost apod.). Pro podrobnější informace doporučuji podívat se do části Nejen pro začátečníky na kapitolu Vliv věku a negativních stavů na vlastnosti postav.