Pět dopisů královně Catherine

 

Dlouhou dobu jsem se snažil získat český překlad manuálu k šestému dílu série. Přes veškerou snahu se mi to nepodařilo. Na počátku roku 2000 jsem na jednom českém webu sice objevil jeho oskenované stránky, ale bohužel, dříve než jsem si je stihl okopírovat, tak obrázky zmizely a zůstala mi jen první dvoustránka (tuším, že to byly první dva odstavce, ale nevím, kde je jí konec). Před pár měsíci jsem sehnal původní anglickou verzi manuálu a nezbylo mi tedy nic jiného, než se pokusit o vlastní kompletní překlad. Doufám, že jsem to moc nezkreslil (jen u druhého odstavce se mi naskytla možnost provést jeho porovnání s překladem, kterým začíná recenze hry na BonusWebu).

KLAVIS VERGE

Podlé přemlouvání

Užíváte si vašeho světa?

Musí to být hezké, být si tak jistý, kde jsem, co dělám a koho znám. Každý člověk okolo vás je bezmála stejný, a já vás představím. Jste jen takové malé stádo ovcí! Pomalé a jednoduché a když se ze tmy znenadála objeví nůž, aby vám podřízl hrdlo, jediné na co se zmůžete je "Beee!". Možná, že jste jiní? Možná, že máte dostatek odvahy k tomu, aby jste se ukryli za bezpečnou iluzí. Anebo možná jste jenom blázni, spěcháte tam, kde se sama pohanská božstva bojí dovádět. V každém případě potřebujete své dovednosti a své srdce. Já jsem Ur-Mág Klavis Verge - nesporně jste o mě už slyšeli! Eh?? Co?! Dobře, bez ohledu na to, že jste ignoranti a nejste hodni řady znalostí, jsem zde, abych vás vycvičil a abych otevřel vaše oči. Pro začátek přijměte toto: váš svět není vaším vlastním. Přinejlepším, toto je okno do reality světa Might a Magic: do Enrothu. Nový svět pro vás, země prastaré tradice ... ale nyní též místo nepředstavitelných nebezpečí. Jestliže se nyní zhroutíte pod tíhou strachu, váš svět bude zničen až po samotné základy. Přežití obou světů - vášeho vlastního a Enrothu - závisí na vašich činech. Žádný strach! Budete k tomu mít dostatečné nástroje. Vy je nazýváte cizími jmény: "počítač" a "klávesnice." Nejsou však tolik odlišné od krystalů s runami, s nimiž jsem pracoval po staletí. Skrze ně můžete dosáhnout toho, aby jste společnost pečlivě vybraných dobrodruhu dovedli všemi cestami až k samotnému vítězství! Není důvod se zbytečně obávat. Rozhodněte se nyní, jakou cestu si zvolíte. Nebyla by však snad zbabělost to vzdát? Pomyslete, tam venku vám stále drží vaše místo ve stádu. Nebo radši seberete svou kuráž ... ?

Král Roland se ztratil

Panika! Zachvátila všechno, všechny a všude. Někteří říkají, že přichází Soudný den, jak bylo předpovězeno ve hvězdách. Nemálo můžů a žen tomu uvěřilo a nyní se krčí pod noční oblohou. Mnohem větším nebezpečím jsou ti, jež vyhlížejí démonskou hvězdu smrti. Vznikl nový kult, chrám Baa, který šíří zemí nejistotu a strach ... sám prahne po konci světa. Jejich strašlivá touha je nutí rozsévat semínka zhouby po celé zemi. A je to v pravdě úrodná půda pro tento kult. Král Roland se ztratil, kálovna Catherine odcestovala do Erathie na pohřeb svého otce a princ Nicolai je příliš mladý na to, aby tomu rozuměl. Zemi řídí koncil, ale mezi lordy a jejich zástupci není vpravdě žádný skutečný šlechtický duch. Zatímco se vzájemně napadají a vyřizují si své účty, chrám Baa roste do čím dál větších rozměrů. Bojím se, že šlechtici nedokáží zabránit náhradě krále Rolanda za temnou teokracii. A je to ještě horší. Šeptá se, že jeden z koncilů je samotný velekněz chrámu Baa. Budete mít mnoho příležitosti k tomu, aby jste se sami přesvědčili, protože koncil je nepostradatelný pro vaše putování napříč Enrothem. Oni totiž drží klíče k mocnému Orákulu a oni vás k němu bez souhlasu nepustí. Budou souhlasit jen za příslib pomoci ve svých vlastních záležitostech. Budou vám zadávat různé úkoly, které však mohou rozptýlit vaši pozornost a budou vás vzdalovat od rozkrytí zla, které zemi nahlodává. Pokud selžete, naše světy zemřou. Nikdy na to nezapomeňte. Ale jestli uspějete, vaše dobrodružství vám přinese zkušenosti a schopnosti. Můžete být těmi, kdo obnoví Mandát Nebes.

Mandát Nebes

Co přesně je ten Mandát Nebes? Pokud máte potřebu se ptát, nikdy tomu nemůžete rozumět. Někdo to nazývá morální dohodou z vesmíru, protiklad chladného teroru odporných hvězd. Dělat to, co je správné místo toho dělat to, co je jen k vašemu prospěchu. Zní to jednoduše, že ano? A dále, co dělá z vladaře správného vůdce? Jestli král dodržuje tuto mravní dohodu a následuje ji, pak je hoden, aby vládl. Pakliže ne, nemá žádný důvod - žádné právo - sedět na trůnu, protože ztratil Mandát Nebes. Chrám Baa plánuje navěky zničit tuto smlouvu mezi bohy a pozemskými vládci této země. Jejich soudný den je jen zboží v obchodu, zrůdné a zhoubné spiknutí přesvědčit lid, že Král Roland Ironfist ztratil Mandát a oni si přejí a dokáží ho napravit. Stoupenci chrámu roznáší, že povstání je jediný způsob, jak znovu získat přízeň bohů. A povstání přirozeně upevní přátelské vztahy s chrámem. Orákulum tomu dobře rozumí, lépe, než kdokoliv jiný. Po staletí byl on tím spojením, které přinášelo Mandát od bohů. Najděte ho a on vám pomůže zastavit ničení Mandátu a pomůže odstranit již napáchané škody. Selžete a budete se učit milovat chaos ...

(Poznámka čaroděje: Tyto dopisy jsou poslední spojení, které s králem máme.)

První dopis

Červenec 28, 1152

Moje nejdražší Catherine,

Upřímně doufám, že můj dopis pohřbí obavy, které jste vyjádřili o mé bezpečí a bezpečí mých mužů. Jak musíš pochopit, této cestě se nedalo vyhnout. Obě záležitosti, Kilburnovo vyšetřování a Blackshirský sněm vyžadují mou osobní přítomnost a já jsem nenavštívil severozápad už po celé věky. Trápí mě, že máš starosti s chodem země během mé nepřítomnosti, ale ať tak či onak, brzy se vrátím. Prosím drahá, přijmi můj slib, že se tak bez nehody stane do září. Po tom všem, co by mohlo jít špatně? Mám ve své výpravě 500 ozbrojenců a všichni z nich jsou veteráni z Nástupnických válek. Jsem oblíbený král, cestuji zemí od dolu k dolu a nikde jsme neslyšeli žádné zprávy o povstání nebo nepokojích. Mnoho lidí se shromáždilo, když jsme procházeli kolem jejich obydlí, jen aby mohli vidět alespoň odlesk svého obdivovaného krále. Nic nestojí v naší cestě a neobklopuje nás žádné nebezpečí. Nestvůry jsou dokonce vzácné. Viděli jsme jen hrstku skřítků a strašidel a dokonce i jednoho draka. Jediným problémem byla hrozivá sněžná bouře, která začala ve chvíli, kdy jsme vstoupili do vesnice Rockham. Připouštím, bylo to zvláštní, ale málo významné. Vesničané se o nás postarali a nechali nás přes noc ve svých domech a stodolách. O ďáblech, které přezdívají morem měst na severozápadě, máme jen pověsti. Ještě jsme se nesetkali s žádnou duší, která by je spatřila nebo spatřila tělo Lorda Kilburna a jeho hraničářů. Jedinými ďábly, které jsme viděli jsou tito obrovští moskyti, kteří milují zdejší bažiny a noc. Ubohý škodlivý hmyz! Mé místo v historii by bylo jisté, kdybych vymyslel způsob, jak jich svět zbavit. Ne, Catherine, Lord Kilburn byl pravděpodobně zabit nečím mnohem světským než jsou ďáblové. Možná pár draků nebo velká skupina loupežníků. V každém případě vyřešíme jeho zmizení v krátké době a přivedeme před spravedlnost lidské viníky a zabijeme každé monstrum. Nikdo nesmí mé vojáky napadat beztrestně! Ještě jednou, nechte své obavy odpočívat a věřte, když říkám, že přijedu v září. Řekni našemu synu Nicolaiovi, že ho miluji, a věz, že vás oba miluji z celého srdce.

Navždy tvůj Roland Ironfist

Druhý dopis

Srpen 4, 1152

Drahá Catherine,

Kvůli sněžné bouři v Rockhamu, o které jsem vám psal minulý týden, jsme dosáhli Blackshire o den později. Než tento dopis dostanete, budeme opět na naší cestě následovat to, co jsme se ve městě dozvěděli. Kilburnova výprava zmizela několik dnů na západ odtud a my brzy dosáhneme místa jeho poslední obrany a zahajíme pronásledování zabijáků. Blackshire byl naším příchodem nadšen a několik hodin mi postačilo k tomu, abych vybral nového smírčího soudce. Jeho jméno je Acton Spindler, formálně nahradil mého předchozího smírčího soudce a dávného přítele Aarona Hamptona. Mám důvodné podezření, že Hampton byl zavražděn. Přesně řečeno, zřejmě byl otráven. Ale není čas, abych zahájil vyšetřování osobně. Přenechávám to Fineusi Hogworthovi. Za běžných okolností bych se tímto případem nezabýval, ale Hamptonova smrt mě naplňuje nejasným neklidem. Možná je za celou záležitostí skryto mnohem prostší vysvětlení, ale přesto si dělám starosti se závěry Hogworthova vyšetřování. Mezitím pokračuji s vyšetřováním Kilburnovo smrti. Včera večer, v blackshirském hostinci, jsem dostal dopis od dost nervózního posla, který mi prozradil, že za doručení dostal zaplaceno záhadnou cizí osobou, která zrovna nevypadala na klidného člověka. Poskytl mi zevrubný popis. Cizinec byl dosti vysoký a ramenatý: víš, ohromný, jakoby se sotva vešel do vlastního těla a nosil klobouk, který mohl ukrývat nelidské uši. Dopis je ve skutečnosti mapa, na které je zanešeno místo nedaleko posledního známého tábořiště Lorda Kilburna a jeho jméno je zakroužkováno červeným inkoustem. Cítím z toho zřejmou past, která přirozeně může ukrývat prohnaný plán, ale nevidím přesně jaký. Nebo nám možná cizinec zkouší anonymně nabídnout poctivou pomoc. Každopádně žádná past, ať připravená lidmi nebo monstry, nemůže přemoci mé bojové jednotky. Varování k nám přijde skrze bezpečí. Přirozeně, odepíšu ti hned jak přijedu do Edenbrooku. Neustále jste součástí mých myšlenek a draze vás postrádám. Prosím předej mou otcovskou lásku i Nicolaiovi.

Z láskou, Roland Ironfist

(Poznámka čaroděje: Král má dobré srdce ... ale prozíravě chtěl vytvořit místečko pro malé podezření)

Třetí dopis

Srpen 11, 1152

Drahá Catherine,

Nemohu upřímně říci, že naše cesta do Edenbrooku byla jednotvárná. Jakmile jsme se přiblížili k městu, potkali jsme řadu uprchlíků utíkajících z Edenbrooku, která se postupně měnila v záplavu. Když jsme se jich optali, řekli nám, že nedaleko města spatřili pochodovat armádu ďáblů směrem k Edenbrooku, města bez zdí a bez vojenské základny. Ihned jsem přikázal zvýšit rychlost pochodu, abychom dosáhli města před ďábly a mohli je tak zastavit. Bylo dobře, že jsem tak udělal, protože jsme dorazili jen pár hodin před nepřítelem. Vyčerpaní a nepřipravení k boji s neznámým nepřítelem, přesto se moji muži připravili na nadcházející bitvu. Na kopce v dohledu města jsem rozestavil lukostřelce, pěšce jsem skryl mezi domy poblíž cesty a pod kopcem jsem shromáždil jízdu. Třicet můžů jsem poslal vpřed, aby nalákali nepřítele do pasti. Vyšlo to. Ďáblové dokonce postrádali základní výcvik a disciplínu nebo snad inteligenci a ihned se vydali pronásledovat mé muže. Jezdci projeli kolem lukostřelců schovaných na kopci a dojeli do města s ďábly v patách; past sklapla. Stovky nejdivočejších, zákeřných a hloupých bestií dýchavičně zaplnily cestu pod kopcem a já dal povel lukostřelcům ke střelbě. Šípy se na ďábly snášely ze shora, zatímco pěší pluk vyšel z úkrytu a zatarasil vchod do města. Ještě před prvním otřesem z objevivších se obranců vyjela z poza kopce jízda a oštěpy a meči vjela mezi hlavní řadu ďáblů. Poté začala skutečná bitva a to je vše, co jsme mohli udělat, abychom udrželi své pozice proti hordě démonů. Ačkoliv byla bitva krátká, zavdala mnoha historkám o statečnosti a odvaze. Sir Ragnar zachránil arcimága Tanira od jisté smrti, když byl napaden nejméně pěti ďábly, poté, co jeho ohnivá koule selhala. Ragnar vyrazil na skupinu divoce a zběsile jako barbar. Prvním máchnutím srazil jednomu z nich hlavu, zatímco dalšímu projel přímo jeho černým srdcem.

(Poznámka čaroděje: Nikdy nepodceňujte kombinaci ďáblů a armády v jedné větě.)

Další tři ďáblové ho rychle obestoupili, ale osvobozený Tanir zabil všechny tři svým slavným kouzlem a právě včas zachránil sira Ragnara. Byl jsem rád, když jsem se dozvěděl, že se zotavil v domě uzdravování v Edenbrooku a brzy vstal z postele. Bohužel, ne všechno dopadlo tak šťastně. Jiní, kdo boj přežili onemocněli, jak pravil náš léčitel, nemocí způsobenou drápy ďáblů. Celkem 83 mužů padlo v boji s ďábly. Ještě, že nás prozřetelnost zavedla k náhodnému příchodu do Edenbrooku v hodině potřeby a předešla tak smrti stovek dalších. Ďáblové utrpěli mnohem těžší ztráty - 272 mrtvých. Přeživší, o moc méně než polovina, díky Bohu - uprchla do jednoho po nějakém druhu nespatřeného signálu a my byli příliš vyčerpaní, abychom je pronásledovali. Po krátkém odpočinku zde je doženeme a skoncujeme to s nimi. Vím, budete chtít vědět, zda-li jsem přežil bitvu nezraněn. Obávám se, že to, co právě nyní píši může být znepokojivé, ale vy byste mi nikdy neodpustili, pokud bych vám psal něco jiného než-li pravdu. Pověřil jsem svého rádce Sulmana postarat se o zprávy rodinám padlých a pověřil jsem ho i jinými věcmi, včetně doručení těchto dopisů vám. Bude řešit věci s dostatkem taktu a může počítat s nejrychlejší posly pro mé dopisy!

Navěky, Roland Ironfist

p.s. další dopis pošlu poté, co dostihneme démonickou armádu a vyřídíme to s ní. Dám o sobě vědět během týdne.

Čtvrtý dopis

Srpen 18, 1152

Drahá Catherine,

Ještě než slunce zapadlo a ozářilo bitevní pole Edenbrooku červenou září, odjeli jsme nepřítele pronásledovat. Mraky proudily přes naše hlavy, velmi podobné těm, co nás zadržely v Rockhamu, s hrozbou sněhu. Neohroženě byli moji muži hnáni touhou pomstít své padlé kamarády a poslat ty hnusné ďábly zpět do pekla, tam odkud přišli. Ďáblové se zdáli být méně unavení a zastavovali se jen pro vodu a dále prchali jak temnota před východem slunce. Honili jsme je několik dnů, třebaže se zdálo, že se nám co chvíli vzdalují více a více. Naše úsilovné pochody a krátké odpočinky udělaly z horkých letních dnů noční můru. Několik můžů bylo zmoženo teplem a napětím, proto jsem poslal malý kontingent nemocných zpět do Edenbrooku, aby neumřeli stresem při pochodu. Pátého dne jsme dosáhli hořké a neplodné půdy Rajského údolí. Pokud se armáda démonů neotočila, měli bychom je brzy dostihnout na pobřeží moře. Od té doby, co jsme je nemohli při jejich neúnavné rychlosti chytit, trval jsem na riskantní cestě na severozápad dokud jsme nedosáhli staré obchodní cesty, která se vinula podél západního břehu, doufaje přitom, že když nepřítel dosáhl moře, bude postrádat skutečný plán a mohl by dále následovat cestu. Znovu se nepřítel ukázal být hloupý a znovu jsem mu nastražil léčku, která se ukázala být rozhodující. S plným dnem odpočinku v rokli jsem si vybral, moji muži jsou schopni vymyslet zákeřnou léčku, při které by Archibald zbledl závistí. Když plná polovina nepřátel zaplnila průrvu v údolí, tak jsme je napadli. Zavalili jsme je kameny a sprškou šípů dolu po útesu. Lavina, kterou jsme způsobili zablokovala cestu a rozdělila démonickou armádu ve dví. My jsme se soustředili na tu stranu armády, která ještě musela projít průchodem a tak se nedostávalo vedení vpředu. Ve chvíli jsme tuto část armády plně rozdrtili bez jediné ztráty na naší straně.

(Poznámka čaroděje: Důvěra je dobrá věc. Přílišná důvěra však může být zhoubou.)

Zbývající armáda ďáblů ihned uprchla na sever, doprovázená našimi šípy a kletbami. V úvahu lze nyní brát malý počet zbylých ďáblů - přibližně 45 - a obtížnost jejich dalšího pronásledování. Zajistil jsem úspěch naší mise a tak dnešní noc jsme strávili oslavou našeho vítězství. Obávám se však, že oslava byla předčasná. Jak se noční hodiny vlekly, moje čluny se zvědy se začaly vracet z průzkumu se zprávami o další armádě ďáblů - tentokrát čítajících tisíce! Cestují z neúrodných částí směrem k nám. Jsem přinucen zavelet k ústupu: role se obrátily a z lovce se stala kořist. Catherine, píši ti tento dopis během jednoho z našich krátkých odpočinků. Naši pronásledovatelé jsou rychlejší než my a neunaví se tak snadno. Moji zvědi a věštci oznamují, že démoni následují naši cestu navzdory veškerému úsilí zmást je a ta hrozná letní vánice nás pronásleduje stejně vytrvale jako démoni sami. Bojím se, že je mezi námi zrádce, nějak oznamuje nepříteli každý náš pohyb. Má drahá, chci abys dala tento dopis Wilburu Humphreymu. Je schopen zorganizovat armádu dostatečně velkou, aby porazila tyto ďábly, řekněme 25 000 tisíc mužů, a provést to ihned. Chci, aby si také vzkázala Rocklinovi, Králi trpaslíků, a informovala ho o situaci. Přijde - toto nebezpečí ohrožuje obě království a dluží mi také jednu laskavost z doby, kdy jsem mu přišel na pomoc během Následnických válek proti mému zlému bratru Archibaldovi. Mezitím uprchneme zpět na východ vyhledat opevněné místo, které může odolávat démonické armádě dokud nedorazí pomoc. Nechystám se prozradit své pozice dříve, než tam dorazíme a to ze strachu, že tyto zprávy budou zachyceny nepřítelem. Pověřil jsem touto zprávou Sulmana, našeho nejrychlejšího posla. Snad ji dostaneš brzy a dostatečně rychle se podle ní zařídíš. Spoléhám na tebe a po celou dobu na tebe a Nicolaie budu myslet.

Roland Ironfist

Pátý dopis

Srpen 23, 1152

Moje nejdražší,

Dosáhli jsme hradu Kriegspire den před nepřítelem a opevnili naší pozici, očekávaje útok. Toto je poslední zpráva, kterou ode mne přijmete a to do doby, dokud nás neosvobodí armáda, kterou s Humphreyem připravujete. Děkuji bohům, že jsem tento hrad zachoval jako budoucí odměnu pro nějakého loajálního rytíře nebo šlechtice. Byl nevyužívaný od dob Nástupnických válek, dříve patřil spojenci mého bratra. Zásoby jsou zde nedostatečné, spoléháme se proto na doplnění zásob buďto od Rocklina nebo od vás - s dostupnými příděly můžeme vyčkávat jen dva týdny. Síly, které máme k dispozici jsou sotva dostačující pro obranu, ale měli bychom být schopni vytrvat do příjezdu vašich posil. Pospěš si! Strávili jsme nějaký čas průzkumem hradu a ke svému překvapení jsme nalezli mnoho tajných chodeb; možná jsme nalezli i únikový tunel! Pokud stěnu porušíme, pasti, jámy a tajné cesty nás pak dobře ochrání. Doufám, že k tomu nebude muset dojít, ale je lepší být připravený. Uleví se mi, pokud byl zrádný nekromant, který předtím tento hrad vlastnil, natolik paranoidní, aby vykopal únikový tunel. Sulman se ukázal jako ohromná pomoc během našeho něšťastného dobrodružství a přislíbil prověřit příčinu sněhových vánic - on je, po tom všem, mistrem vzdušné magie - zdají se být výtvorem bohů. Další se přehnala přes hrad a pokryla nás sněhem a mizérií. Zdá se, že ďáblové operují lépe v chladném počasí. V každém případě, toto obležení dá Sulmanovi dostatek času, aby prověřil příčiny. Možná je příčinou těchto bouří náš zrádce.

Strach z takového zrádce mi ubírá spánku - jak jsem vůbec kdy mohl za těchto okolností dobře spát. Co by mohl vytěžit z takové zrady? Vysoký post v hierarchii ďáblů? Rád bych to věděl! Bohatství? Mohou mít vůbec nějaké bohatství? Co by to mohlo být? Jestli je tam takový zrádce, chytím ho a veřejně ho potrestám mučením. Tuším, že se skrývá poblíž mne, snad se mě snaží otrávit. Není nic horšího než zrádce. Dokonce Archibald by souhlasil! Dobře, žádné stížnosti. Brzy se ukáže, jsem si tím jist. Nyní musím dokončit přípravné práce k obraně. Vězte, že pokud už vás znovu neuvidím, tak vás stále miluji, tebe i Nicolaie. A jestli mě ty miluješ alespoň z poloviny, pospěš si s posilami k naši záchraně.

Modli se za nás, Roland Ironfist

p.s. Pokud se nebudu moci vrátit, řekni Nicolaiovi, že Třetí oko je ve studni. Až nastane pravý čas, tak pochopí. Je to jeho právo prvorozeného a bude to potřebovat, pokud se kdy chce stát králem.

(Poznámka čaroděje: Král Roland vkládá naděje ve svého syna. Hmm. Možná, že princ může být spojencem ve vašem vlastním hledání.)

(Poznámka čaroděje: Jsou dva druhy kouzelníků: pohotoví a hnilobní - červí potrava pro potěr zla.)

Dodatek

Dodatek sice v manuále nenaleznete, ale nemohl jsem si odpustit si sem nějaký nedopsat sám. Chtěl bych zde jen ve stručnosti shrnout vzájemnou souvislost jednotlivých částí příběhu a jak spolu zapadají s událostmi před začátkem vašeho vlastního doprodružství. Po různu se na českých webech setkáte s jednou krátkou verzí příběhu, která ve skutečnosti obsahuje stručné shrnutí obsahu těchto dopisů, jak jste se nyní mohli sami přesvědčit.

Prolog ve hře vás obeznámí se situací po Noci Padajících hvězd a lehce vám naznačí její časovou souvislost. Jsou tomu právě tři roky od oné noci a chrám Baa nyní disponuje ohromnou mocí a vlivem. V batohu máte dopis proradného zrádce Sulmana, ano je to onen arcimág z Rolandovo družiny, a pět dopisů královně Catherine. Ta však už před dlouhou dobou Enroth opustila a ponechala vládu svému synovi, princi Nicolaiovi. S dopisy jdete tedy poněkud s křížkem po funuse. Nyní už vám mnoho nepomůžou.

O noci Padajících hvězd a roustoucím vlivu chrámu Baa hovoří i začátek úvodu v manuálu. Klavis Verge vás zasvětí do problematiky Mandátu Nebes a poté vám poví o existenci pěti dopisů, které Roland Ironfist adresoval své ženě. První z nich vám poví o důvodu Rolandovo výpravy. Během počátečních nepokojů je podle všeho přepaden poblíž Blackshire průzkumný oddíl Lorda Kilburna a v Blackshire záhadně umírá smírčí soudce. Král Roland se tedy rozhodne podniknout výpravu na severozápad a obě události objasnit. Doneslo se mu, že v pozadí nejspíše stojí armáda ďáblů, ale tyto informace jsou nepodložené.

I přes hladký průběh začátku výpravy se u vesnice Rockham (oblast Svobodného přístavu) dostaví první náznaky obtíží. Král dorazí do Blackshire, ustanoví nového smírčího soudce a po podivném dobrodružství v hospodě se s mapou vydává směrem do oblasti hradu Kriegspire. Tady se později u vesnice Edenbrook utká s armádou Kreeganů, kterou poté následuje na západ do Rajského údolí. Předčasné oslavy vítězství přeruší pochodující mnohatisícová armáda ďáblů ze severu z oblasti Dobré vody. Král ustoupí zpět na východ a opevní se v hradu Kriegspire. Po celou dobu je sužován možnou zradou. Zrádcem neni nikdo jiný než arcimág Sulman, který zároveň sloužil jako královský posel. Kromě předchozích dopisů krále si ponechal i jeho dopisy s žádostí o vojenskou pomoc a ponechal ho tak ve falešné naději na záchranu. Král je nakonec poražen a nezvěstný.

Podle všeho Noc Padajících hvěz se udála na počátku roku 1152 a Lord Kilburn se ztratil někdy ke konci jara. S Nocí Padajících hvězd vaši družinu zachránil arcimág Falagar a po následující tři roky se stal vaším učitelem. Roku 1155 vám předal důkazy o zradě a pět dopisů královně Catherine. Tím začíná vaše dobrodružství. Nic se však nedivte, ve hře vám kalendář začíná až roku 1165, předpokládám, že je to chyba. Během těch tří let se podařilo hrozbu ďáblů usměrnit, takže jejich invaze byla nakonec přeci jen zastavena. Hrozba však zůstala. Všimněte si také p.s. v posledním dopise, jeho informace je pro vás důležitá ... , dost však, tohle je jen o příběhu ;).